W związku z przekazaniem w roku 2022 środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, proszę o sporządzenie i przesłanie rozliczenia rocznego z wykorzystania powyższych środków według załączonego wzoru.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 kwietnia 2022 r. zawartym pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 29 kwietnia 2022 r. poz. 994), oraz w związku z Umową Nr DF.IV.323.4.1.2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie  pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia, zawartą w dniu 18 marca 2022 r. pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Lubuskim (Załącznik nr 3 do Porozumienia), Wojewoda Lubuski zobowiązany jest zwrócić niewykorzystane w 2022 roku środki, jak również odsetki do dnia 15 stycznia 2023 roku.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrot niewykorzystanych środków oraz naliczonych odsetek do dnia 10 stycznia 2023 roku na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, nr 32 1010 1704 0023 5218 9230 0000.

Do ww. druku rozliczenia proszę załączyć kopię przelewu bankowego, potwierdzającego zwrot niewykorzystanych środków i odsetek od środków Funduszu Pracy (proszę na przelewie zaznaczyć „młodociani – zwrot środków” i/lub „młodociani – zwrot odsetek”).

Proszę o przesłanie rozliczenia w terminie do dnia 20 stycznia 2023 r. na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 03 styczeń 2023 11:24 Wojciech Hliwa
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 03 styczeń 2023 11:25 Wojciech Hliwa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 styczeń 2023 11:26 Wojciech Hliwa