Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
woj. lubuskiego

KO.I.3122.2.1.2020.JH Gorzów Wielkopolski, 30 grudnia 2020 r.

Sprawa: rozliczenie roczne z wykorzystania środków Funduszu Pracy.

W związku z przekazaniem Państwu w roku 2020 środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, proszę
o sporządzenie i przesłanie rozliczenia rocznego z wykorzystania powyższych środków
w terminie do dnia 22 stycznia 2020 r., według załączonego wzoru.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Porozumieniem z dnia 17 lutego 2020 r. zawartym pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 18 lutego 2020 r.
poz. 564), oraz w związku z Umową Nr DF.VII.323.4.1.2020 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin
na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz
ich rozliczenia
, zawartą w dniu 24 stycznia 2020 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej a Wojewodą Lubuskim (Załącznik nr 3 do Porozumienia), Wojewoda Lubuski zobowiązany jest zwrócić niewykorzystane w 2020 roku środki, jak również odsetki do dnia 15 stycznia 2021 roku.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrot niewykorzystanych środków oraz naliczonych odsetek do dnia 8 stycznia 2021 roku na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, nr 32 1010 1704 0023 5218 9230 0000.

Druk rozliczenia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty pod adresem: www.bip.ko-gorzow.edu.pl w zakładce „Wzory wniosków”.

Do ww. druku rozliczenia proszę załączyć kopię przelewu bankowego, potwierdzającego zwrot niewykorzystanych środków i odsetek od środków Funduszu Pracy.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 styczeń 2021 13:32 Łukasz Moskaluniec