LOGO
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Temat/zakres kontroli:

 

Prawidłowość realizacji przez Lubuskiego Kuratora Oświaty nadzoru pedagogicznego sprawowanego w trybie działań doraźnych w zakresie przestrzegania w szkołach publicznych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prawidłowość realizacji zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

 

Termin kontroli: 26.04.2018 r. do 30.05.2018 r.

 

Materiały do pobrania:

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

 

Last Updated on Friday, 23 November 2018 13:05
 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze

Temat/zakres kontroli:

„System awansu zawodowego nauczycieli”

Nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego:

 

- Prawidłowość postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego w   latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017;

- Rzetelność oceny pracy dyrektorów szkół i placówek, uprawniającej do przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w latach 2015/2016 i 2016/2017.

 

Nadzór nad funkcjonowaniem systemu awansu zawodowego w latach 2015/2016 i 2016/2017.

 

Termin kontroli: 18.09.2017 r. – 21 grudnia 2017 r.

 

Materiały do pobrania:

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Last Updated on Friday, 23 November 2018 09:48
 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Temat/zakres kontroli:

 

Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną zgromadzoną w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Termin kontroli: 26.07.2018 r.

 

Materiały do pobrania:

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Last Updated on Friday, 23 November 2018 09:48
 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Podmiot kontrolujący: Lubuski Urząd Wojewódzki

Temat/zakres kontroli:

Przestrzeganie Prawa zamówień publicznych, ustaw o służbie cywilnej, dostępie do informacji publicznej. Celowość i gospodarność zawierania umów zleceń i o dzieło. Zawieranie umów cywilnoprawnych z pracownikami. Gospodarowanie mieniem ruchomym, w tym środkami transportu samochodowego. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami należącymi do jednostki. Terminowe prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym skarg i wniosków.

Termin kontroli: 08.02.2016 r. – 31.03.2016 r.

Materiały do pobrania:

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. 

Last Updated on Thursday, 01 September 2016 07:01