LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Oferta zatrudnienia na stanowisku informatyka

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:
informatyk
w Wydziale Diagnoz, Analiz i Strategii Edukacyjnej

Zobacz pełną treść artykułu...
 

Oferta zatrudnienia na stanowisku informatyka

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:
informatyk
w Wydziale Diagnoz, Analiz i Strategii Edukacyjnej

 

Zobacz pełną treść artykułu...
 

Oferta zatrudnienia na stanowisku wizytatora

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:
wizytator
w Wydziale Diagnoz, Analiz i Strategii Edukacyjnej

 

Zobacz pełną treść artykułu...
 

Oferta zatrudnienia na stanowisku wizytatora

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:
wizytator

 

Zobacz pełną treść artykułu...
 

Oferta zatrudnienia na stanowisku księgowego

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:
księgowy
w zespole księgowo-finansowym

 

Zobacz pełną treść artykułu...
 

Oferta zatrudnienia na stanowisku wizytatora

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:


wizytatora
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
- przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,

- przeprowadzanie kontroli w szkołach i placówkach wynikających z odrębnych przepisów,

- monitorowanie pracy szkół i placówek w zakresie realizacji zadań wynikających z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa,

- realizacja zadań związanych z kontrolą wypoczynku dzieci i młodzieży oraz udział w pracach komisji nadających stopnie awansu zawodowego,

- dokonywanie cząstkowych ocen pracy dyrektorów szkół i placówek.

 

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Wymagania konieczne:
- posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
- ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli,
lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki
- o zatrudnienie mogą ubiegać się również nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej 6-letni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania

Wymagania pożądane:
- wysoka kultura osobista
- komunikatywność
- umiejętność organizacji pracy własnej, w tym umiejętność redagowania tekstów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i stopień awansu zawodowego.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:  19 sierpnia 2011 pod adresem:
Kuratorium Oświaty
Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej” .

Inne informacje:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje – tel. (95) 7 255 000 lub (95) 7 255 005.

 


Strona 9 z 12