LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Oferta zatrudnienia na stanowisku wizytatora

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:
wizytator
Delegatury w Zielonej Górze

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra

Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:
- przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek
- przeprowadzanie kontroli w szkołach i placówkach wynikających z odrębnych przepisów
- monitorowanie pracy szkół i placówek w zakresie realizacji zadań wynikających z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa
realizacja zadań związanych z kontrolą wypoczynku dzieci i młodzieży oraz udział w pracach komisji nadających stopnie awansu zawodowego
- dokonywanie cząstkowych ocen pracy dyrektorów szkół i placówek

Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy
n i e z b e d n e

wyksztalcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

pozostale wymagania niezbedne:
•posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej
•posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
•ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli
•lub co najmniej 2-letni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek
•o zatrudnienie mogą ubiegać się również nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania

wymagania dodatkowe
•wysoka kultura osobista
•komunikatywność
•umiejętność organizacji pracy własnej, w tym umiejętność redagowania tekstów

Wymagane dokumenty i oswiadczenia:
•życiorys i list motywacyjny
•oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
•oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
•kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i stopień awansu zawodowego

Termin skladania dokumentow:  25-03-2011
Miejsce skladania dokumentow:
Kuratorium Oświaty
Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej”

 

Oferta zatrudnienia na stanowisku księgowego

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Kurator Oświaty

poszukuje kandydatów na stanowisko:
księgowy do spraw księgowości budżetowej
w Zespole księgowo-finansowym

Zobacz pełną treść artykułu...
 

Oferta zatrudnienia na stanowisku specjalisty

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Kurator Oświaty

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej


Liczba lub wymiar etatu: 1


 

Zobacz pełną treść artykułu...
 

Oferta zatrudnienia na stanowisku wizytatora ds. informatycznych

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Kurator Oświaty

poszukuje kandydatów na stanowisko:
wizytator ds informatycznych w Zespole ds. Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej


Liczba lub wymiar etatu: 1


 

Zobacz pełną treść artykułu...
 

Oferta zatrudnienia na stanowisku wizytatora

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Kurator Oświaty
poszukuje kandydatów na stanowisko:


wizytatora


Terenowego Zespołu Wizytatorów w Międzyrzeczu


Zobacz pełną treść artykułu...
 

Oferta zatrudnienia na stanowisku specjalisty

 
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Lubuski Kurator Oświaty
poszukuje kandydata na stanowisko
specjalisty w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej
Zobacz pełną treść artykułu...
 


Strona 10 z 12