LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przedmiot działalności

Lubuski Kurator Oświaty, w imieniu Wojewody Lubuskiego, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz przepisów odrębnych, na obszarze województwa lubuskiego, a w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami, placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, oraz kolegiami pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze województwa lubuskiego;

2) wydaje decyzje administracyjne, postanowienia oraz opinie w sprawach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz Karcie Nauczyciela;

3) współdziała z radami oświatowymi działającymi przy i powoływanymi przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego;

4) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:

a) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – w sprawach szkół publicznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, szkół i placówek niepublicznych,

b) w stosunku do dyrektorów szkół – w zakresie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów,

c) w stosunku do organów i osób prowadzących szkoły i placówki – w sprawach o nadanie nauczycielom kontraktowym stopnia awansu zawodowego;

5) realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;

6) opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;

7) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa lubuskiego;

8) współdziała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną;

9) współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli;

10) wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w szkołach;

11) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;

12) współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów;

13) koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze województwa lubuskiego w okresie ferii letnich i zimowych.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Lubuski Kurator Oświaty przyjmuje i przekazuje do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej oświadczenia lustracyjne dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych mających siedzibę na obszarze województwa lubuskiego.