LOGO
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Konkursy ofert

Konkurs ofert "Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych"

KO.I.3222-1/08 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Lubuski Kurator  Oświaty,
ul. Kazimierza Jagiellończyka 10,
66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie,

Gorzów Wielkopolski, tel. 095 720 84 12, fax 095 722 37 26, http://www.ko-gorzow.edu.pl/

działając w imieniu Wojewody Lubuskiego, zgodnie z protokołem ustaleń

posiedzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2008 r., Nr 31, pkt 8

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na realizację zadania pn. „ Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich" realizowanego w ramach rządowego programu

„ Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013".

Zobacz pełną treść artykułu...
 
 

II Ogłoszenie o konkursie ofert na programy wyrównywania szans edukacyjnych

KO.I.4413-4/07 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT


Lubuski Kurator  Oświaty,
ul. Kazimierza Jagiellończyka 10,
66-400 Gorzów Wielkopolski,
woj. lubuskie,

Gorzów Wielkopolski, tel. 095 72 08 412, fax 095 7223726, http://www.ko-gorzow.edu.pl/,

działając w imieniu Wojewody Lubuskiego na podstawie art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie (Dz.U. z 2007 r., Nr 86, poz.575, z późn. zmianami).

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na programy wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2007r.
„ Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

I.   O przyznanie dotacji mogą się ubiegać gminy z terenu województwa lubuskiego.


II.  Rodzaj programów podlegających dofinansowaniu.


1. Program musi koncentrować się na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty przez wprowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność kształcenia i wychowania oraz dostosowujących kształcenie do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, a także na wdrożeniu nowego modelu pracy z uczniem skoncentrowanego na wyrównywaniu szans edukacyjnych, podnoszeniu kompetencji kluczowych i zdolności umożliwiających podjęcie zatrudnienia w przyszłości oraz zapobieganiu przerwania realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki i ukończenia edukacji na niższym poziomie kształcenia, a także możliwości zagospodarowania czasu wolnego uczniów w okresie ferii letnich.


2.  Program musi uwzględniać funkcję wychowawczą, w szczególności polegającą na wspieraniu:

1)       odpowiedzialności w podejmowanych działaniach;

2)       inicjatyw uczniów;

3)       współpracy nauczycieli z uczniami, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym;

4)       rozwoju empatii i dialogu;

5)       pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i podejmowaniu

6)       wspólnych inicjatyw wychowawczych.


3.   Pomoc o charakterze edukacyjnym powinna być udzielana uczniom w szczególności w formie:

1)       dodatkowych zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności;

2)       zajęć rozwijających zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia;

3)       zajęć o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierających rozwój ucznia;

4)       dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5)       zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym;

6)       zajęć kształtujących postawy przedsiębiorczości, podejmowania aktywności edukacyjnej  i zawodowej oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacji i telekomunikacji, języków obcych, nauk przyrodniczo-matematycznych). Nie przewiduje się udzielania uczniom pomocy materialnej w formie stypendiów.


III.   Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

-        urzędy gmin

IV.   Wielkość środków przeznaczonych  na realizację zamówienia wynosi  398 235 zł.

V.    Kryteria wyboru programów:


Ocenie podlegać będzie:

1)       spełnienie wszystkich wymogów formalnych określonych we wzorze wniosku;

2)       merytoryczna jakość programu, w tym jego zasięg i przewidywana skuteczność;

3)       zgodność programu z regionalną lub lokalną polityką edukacyjną;

4)       celowość programu, w tym możliwość rozwiązania lub złagodzenia istniejących problemów edukacyjnych oraz wykorzystania potencjału regionalnego lub lokalnego,

5)       zasadność zaplanowanych kosztów;

6)       wysokość kosztów obsługi;

7)       możliwość realizacji programu zgodnie z przedstawionym harmonogramem


VI.   Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny na wzorze stanowiącym Załącznik  Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


VII.   Termin składania ofert upływa dnia 31 lipca 2007 r. o godzinie 15:00 (decyduje data  wpływu do  Kuratorium   Oświaty w Gorzowie Wlkp.). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem KONKURS - „Pomoc materialna dla uczniów",  w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., ul.  Jagiellończyka 10, w pokoju nr  549 lub sekretariacie w godz. od  7,30 do 15,30.


VIII.  Wyniki zostaną opublikowane na stronie http://www.bip.ko-gorzow.edu.pl/ w dziale Zamówienia Publiczne.


IX.  Warunki  przyznawania dotacji na realizację programów.


Dotacja przyznawana ze środków budżetowych wyniesie 70 % środków koniecznych na realizację programu. Pozostałe 30 % środków stanowią środki własne  realizatora programu.


X. Zakres środków własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji uczestniczących w programie oraz kwalifikowalność kosztów.


1.     Przez środki własne rozumie się wkład finansowy, wkład osobowy oraz wkład rzeczowy.

2.     Do wkładu osobowego bezpośrednio związanego z realizacją zadań programu zalicza się pracę wolontariuszy przeliczoną według stawki odpowiadającej rynkowej cenie, którą należałoby zapłacić zatrudnionej osobie. Praca wolontariusza może zostać wliczona jako środki własne, jeżeli:

                         1)            wolontariusz jest świadomy charakteru swojego udziału w realizacji programu (tzn. swojego nieodpłatnego udziału);

                         2)            wolontariusz nie jest beneficjentem końcowym programu;

                         3)            zdefiniowany został rodzaj pracy wykonywanej przez wolontariusza.


3.     Za wkład osobowy uważa się również wydatki bezpośrednio związane z realizacją programu ponoszone na:

                         1)            wynagrodzenia osób realizujących zadania programu wraz z obowiązującymi składkami na ubezpieczenia społeczne,

                         2)            delegacje osób realizujących projekt;

                         3)            obsługę administracyjną programu.


4.     Jako wkład rzeczowy bezpośrednio związany z programem rozumie się:


                         1)            sprzęt biurowy (w tym koszty amortyzacji i wynajmu) używany wyłącznie do realizacji zadań programu (jeśli sprzęt używany jest także do innych zadań należy wskazać odpowiednią proporcję użycia);

                         2)            udostępnienie pomieszczeń i obiektów, w których będzie realizowany program (pomieszczenia szkolne, sale, świetlice, obiekty sportowe, itp.) proporcjonalnie do czasu korzystania i wykorzystywanej powierzchni;

                         3)            udostępnienie środków transportu rozliczonych według rzeczywistego wykorzystania na realizację zadań programu (koszt paliwa, wynagrodzenie kierowcy, amortyzacja pojazdu);

                         4)            sprzęt niezbędny do realizacji zadań programu (np. sprzęt sportowy, sprzęt audiowizualny, książki, sprzęt muzyczny, przybory malarskie).


Jako koszty kwalifikowane obsługi programu, z wyłączeniem zakupu środków trwałych, rozumie się w szczególności koszty: materiałów biurowych, amortyzacji sprzętu, tuszu, toneru do drukarki, kserokopii, korespondencji, rachunków telefonicznych, usług poligraficznych (np. przygotowanie materiałów informacyjnych), transportu (benzyna, bilety), koszty związane ze świadczeniem usług księgowych na rzecz realizatora programu, koszty związane z prowadzeniem dokumentacji programu, koszty poniesione na działania promocyjne i informacyjne, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji programu.


Przy ocenie przeliczenia środków własnych oraz kwalifikowalności kosztów obsługi będzie brane pod uwagę  czy są one:

                         1)            niezbędne do realizacji projektu;

                         2)            zaplanowane w kosztorysie programu;

                         3)            faktycznie poniesione, wykazane w dokumentacji finansowej beneficjenta programu,  poparte stosownymi dokumentami;

                         4)            spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami.


XI.  Formularz wniosku  - w załączeniu.

XII.  Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

                oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.


XIII. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami - Wiesława Luftman, tel.  0-95 7255000, Mirosława Pietkun tel. 0-95 7255002.
Załączniki:

doc Nr 1 - wzór wniosku  25/05/2007,10:53

doc Nr 2 - wzór umowy  25/05/2007,10:53Gorzów Wlkp. 27 czerwca 2007r.

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na programy wyrównywania szans edukacyjnych

KO.I.4413-3/07 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Lubuski Kurator  Oświaty,
ul. Kazimierza Jagiellończyka 10,
66-400 Gorzów Wielkopolski,
woj. lubuskie,

Gorzów Wielkopolski, tel. 095 72 08 412, fax 095 7223726, www.ko-gorzow.edu.pl,

działając w imieniu Wojewody Lubuskiego na podstawie art. 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie ( Dz.U. z 2007 r. , Nr 86, poz.575,

 

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na programy wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w 2007r.
„ Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Zobacz pełną treść artykułu...
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE  OFERT


Lubuski Kurator  Oświaty,
ul. Kazimierza Jagiellończyka 10,
66-400 Gorzów Wielkopolski,
woj. lubuskie,

Gorzów Wielkopolski, tel. 095 72 08 412, fax 095 7223726, http://www.ko-gorzow.edu.pl/,

ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację w 2007 r.  wypoczynku letniego dla dzieci byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w formie kolonii i obozów.


Zobacz pełną treść artykułu...
 


Strona 7 z 7