Uprzejmie informuję, że zgodnie z wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w związku z pismem Ministra Edukacji i Nauki, środki niewykorzystane w ramach poz. 1.8.1 planu finansowego na rok 2022 na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) powinny zostać zwrócone nie później niż do 15 stycznia 2023 r.

Dotyczy to także środków, które zostały przez Państwa wskazane jako planowane do pozostawienia na 2023 rok (dot. pisma nr KO.I.3146.5.67.2022.JH z 14 grudnia 2022 r.). Realizacja pomocy materialnej będzie kontynuowana w 2023 r. w ramach nowego planu finansowego, tym samym udzielenie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży będzie nadal możliwe.

Jednocześnie realizując obowiązki ww. ustawy uprzejmie proszę o dokonanie szczegółowego rozliczenia przekazanych środków Funduszu Pomocy na realizację zadania 1.8.1 pn. „Stypendia
i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy”.

Rozliczenia należy dokonać na formularzu:

  • „Informacja o niewykorzystanych środkach Funduszu Pomocy – IV kwartał 2022 roku” (załącznik nr 1 do pisma),
  • „Informacja o wykorzystaniu w 2022 roku środków Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne w ramach zadania 1.8.1” (załącznik nr 2 do pisma).

Rozliczenie dotyczy wyłącznie uczniów – obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wyłączenie środków przyznanych w ramach Funduszu Pomocy.

Proszę o przesłanie rozliczenia w terminie do dnia 11 stycznia 2023 r. na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10.

Do ww. druków rozliczenia proszę załączyć kopię przelewu bankowego, potwierdzającego zwrot niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy.

Zwrotu należy dokonać na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerze: 44 1010 1704 0023 3613 9130 1000.