Warning: Attempt to read property "id" on null in /var/www/bipnew/components/com_govarticle/views/category/view.html.php on line 282

ROOT

Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Temat/zakres kontroli:

Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną zgromadzoną w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Termin kontroli: 01.12.2022 r.

 

 

W związku z przekazaniem w roku 2022 środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, proszę o sporządzenie i przesłanie rozliczenia rocznego z wykorzystania powyższych środków według załączonego wzoru.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 kwietnia 2022 r. zawartym pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 29 kwietnia 2022 r. poz. 994), oraz w związku z Umową Nr DF.IV.323.4.1.2022 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie  pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia, zawartą w dniu 18 marca 2022 r. pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Lubuskim (Załącznik nr 3 do Porozumienia), Wojewoda Lubuski zobowiązany jest zwrócić niewykorzystane w 2022 roku środki, jak również odsetki do dnia 15 stycznia 2023 roku.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrot niewykorzystanych środków oraz naliczonych odsetek do dnia 10 stycznia 2023 roku na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, nr 32 1010 1704 0023 5218 9230 0000.

Do ww. druku rozliczenia proszę załączyć kopię przelewu bankowego, potwierdzającego zwrot niewykorzystanych środków i odsetek od środków Funduszu Pracy (proszę na przelewie zaznaczyć „młodociani – zwrot środków” i/lub „młodociani – zwrot odsetek”).

Proszę o przesłanie rozliczenia w terminie do dnia 20 stycznia 2023 r. na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10.

Zwracam się z prośbą o dokonanie rozliczenia przekazanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2022 r.

Rozliczenia należy dokonać na formularzach:

  1. Rozliczenie roczne wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2022 rok”,
  2. Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2022”, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425).

Do ww. druków rozliczenia proszę załączyć kopię przelewu bankowego, potwierdzającego zwrot niewykorzystania dotacji.

Zwrotu należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2023 r. na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerze 27 1010 1704 0023 3613 9135 0000.

Proszę o przesłanie wszystkich druków rozliczenia w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.
w postaci:

  • elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym albo
  • papierowej i elektronicznej.

 

 

Załącznik MEiN

Uprzejmie informuję, że zgodnie z wytycznymi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w związku z pismem Ministra Edukacji i Nauki, środki niewykorzystane w ramach poz. 1.8.1 planu finansowego na rok 2022 na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) powinny zostać zwrócone nie później niż do 15 stycznia 2023 r.

Dotyczy to także środków, które zostały przez Państwa wskazane jako planowane do pozostawienia na 2023 rok (dot. pisma nr KO.I.3146.5.67.2022.JH z 14 grudnia 2022 r.). Realizacja pomocy materialnej będzie kontynuowana w 2023 r. w ramach nowego planu finansowego, tym samym udzielenie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży będzie nadal możliwe.

Jednocześnie realizując obowiązki ww. ustawy uprzejmie proszę o dokonanie szczegółowego rozliczenia przekazanych środków Funduszu Pomocy na realizację zadania 1.8.1 pn. „Stypendia
i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy”.

Rozliczenia należy dokonać na formularzu:

  • „Informacja o niewykorzystanych środkach Funduszu Pomocy – IV kwartał 2022 roku” (załącznik nr 1 do pisma),
  • „Informacja o wykorzystaniu w 2022 roku środków Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne w ramach zadania 1.8.1” (załącznik nr 2 do pisma).

Rozliczenie dotyczy wyłącznie uczniów – obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wyłączenie środków przyznanych w ramach Funduszu Pomocy.

Proszę o przesłanie rozliczenia w terminie do dnia 11 stycznia 2023 r. na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10.

Do ww. druków rozliczenia proszę załączyć kopię przelewu bankowego, potwierdzającego zwrot niewykorzystanych środków Funduszu Pomocy.

Zwrotu należy dokonać na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerze: 44 1010 1704 0023 3613 9130 1000.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie szczegółowego rozliczenia przekazanych środków finansowych na realizację zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozliczenia należy dokonać na formularzu:

„Rozliczenie roczne wykorzystania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym za rok 2022”,

Rozliczenie dotyczy wyłącznie dotacji celowej, tj. bez liczby uczniów – obywateli Ukrainy,
o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz bez środków przyznanych w ramach Funduszu Pomocy.

Do ww. druku rozliczenia proszę załączyć kopię przelewu bankowego, potwierdzającego zwrot niewykorzystanej dotacji.

Zwrotu należy dokonać na rachunek Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o numerze:
27 1010 1704 0023 3613 9135 0000.

Przy rozliczaniu dotacji w części dotyczącej wysokości wkładu własnego, proszę zwrócić szczególną uwagę na przepisy art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, z późn. zm.).

Druki rozliczenia dostępne są do pobrania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty pod adresem: www.bip.ko-gorzow.edu.pl w zakładce „Wzory wniosków”.

Proszę o przesłanie rozliczenia w terminie do dnia 20 stycznia 2023 r. na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10.

Podkategorie