zewnętrzne przeprowadzone w KO GW

Jednostka przeprowadzająca kontrolę:

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze

Temat/zakres kontroli:

Realizacja zadań z zakresu oświaty wobec placówek doskonalenia zawodowego

Materiały do pobrania:

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Temat/zakres kontroli:

Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną zgromadzoną w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Termin kontroli: 01.12.2022 r.

 

 

Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Lubuski Urząd Wojewódzki

Temat/zakres kontroli:

Realizacja zadań ujętych w ustawie o służbie cywilnej (nabory na wolne stanowiska, służba przygotowawcza, oceny pracownicze) i ustawie o dostępie do informacji publicznej. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków. Działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. z tym, że działanie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – stan obecny.

Termin kontroli: 18.03.2021 r. do 30.06.2021 r.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Temat/zakres kontroli:

Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Termin kontroli:  25.10.2021 r. – 16.11.2021 r.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę:

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze

Temat/zakres kontroli:

Prawowanie nadzoru pedagogicznego przez kuratorów  oświaty w sytuacji zagrożenia COVID-19

Termin kontroli: 28.04.2021 r. – 30.06.2021 r.