Majątek

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, działając na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004) – dalej r.s.s.g.s., informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, których wykazy zawierają załączniki do niniejszej informacji.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być przedmiotem nieodpłatnego przekazania, sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę oraz darowizny. Przy gospodarowaniu zbędnymi i zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych organów lub jednostek, o których mowa w § 1 r.s.s.g.s.

Ww. zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego mogą być nieodpłatnie przekazane organom, jednostkom lub instytucjom, o których mowa w § 38 § 1 i 2 r.s.s.g.s.; może być także dokonana darowizna na rzecz podmiotów, o których mowa w § 39 ust. 1 r.s.s.g.s.

Podmioty zainteresowane mogą złożyć wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, zgodnie z przepisami § 38 lub 39 r.s.s.g.s., na adres: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w terminie do dnia 23.03.2021 r.

Rzeczowe składniki majątku ruchomego można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Telefon kontaktowy: 95 725 50 29.