Majątek

Kuratorium Oświaty jest jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej. Jako wyodrębniona jednostka organizacyjna obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa lubuskiego.

Majątek Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim wg stanu na 01 stycznia 2024 r. wynosi ogółem netto:

1.028.809,44 zł, w tym:

1.

Aktywa trwałe ogółem

      862.144,45 zł

2.

Aktywa obrotowe ogółem

      166.664,99 zł