Majątek

Informacja nr 2 o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, przeznaczonych do sprzedaży

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004, z późn. zm.) – dalej r.s.s.g.s., informuje, że posiada do sprzedaży zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, których wykaz zawiera załącznik do niniejszej informacji.

Osoby zainteresowane kupnem powinny złożyć wniosek, który powinien zawierać:

- dane osoby fizycznej (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy)lub w przypadku pozostałych podmiotów (nazwę, adres i siedzibę, telefon kontaktowy, NIP),

- nazwę i numer inwentarzowy składnika majątku, który zamierzają nabyć.

Wniosek powinien być skierowany do Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz być złożony w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021 r. do godziny 15:00  na adres: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Rzeczowe składniki majątku ruchomego można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Telefon kontaktowy: 95 725 50 29.